Όροι χρήσης

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο ή μη επισκέπτη διέπεται από τους παρόντες όρους.

Κάθε επισκέπτης του ιστότοπoυ μας (στο εξής και επισκέπτης ή πελάτης ή χρήστης) πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος ιστότοπoυ (όπως ενδεικτικά: περιήγηση, εγγραφή πελάτη, συναλλαγή, αναζήτηση, καταχώριση, αποστολή, αποθήκευση πληροφοριών), δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστότοπoυ (στο εξής όροι) καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί, να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά στις εξής θέσεις: τρόποι πληρωμής, προσωπικά δεδομένα, υπαναχώρηση κλπ.

Οι παρόντες όροι με την προσθήκη των όρων, που βρίσκονται στις παραπάνω θέσεις, συναπαρτίζουν τους όρους συναλλαγών με τον ιστότοπο της εταιρείας μας. Οι όροι συναλλαγών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξ αποστάσεως επισυναπτόμενων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου της εταιρείας μας.

Τα ισχύοντα για τους όρους, ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί, να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου.

Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των ως άνω όρων, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστότοπoυ. Η αποδοχή των όρων είναι αυτονόητοι εφόσον χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Οι όροι που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπoυ, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεσμεύουν τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε δηλαδή η ύπαρξή τους από τον ιστότοπο της εταιρείας μας και δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή, όπως λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους.

Η εγγραφή του πελάτη στον παρόντα δικτυακό τόπο συνιστά αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και λειτουργίας του ιστότοπoυ, η δε συναλλαγή με τoν ιστότοπο της εταιρείας μας συνιστά αυτόματη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών εν γένει.

Παρακαλούμε, όπως διαβάσεις προσεκτικά τους όρους, που ακολουθούν, καθώς και τους λοιπούς ως άνω όρους προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστότοπoυ και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς.

Ο ιστότοπος Λέοντες Ορθοδοξίας, διατηρεί το δικαίωμα, να τροποποιεί ελεύθερα μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος δικτυακού χώρου καθώς και εν γένει, τους όρους συναλλαγών στα πλαίσια του νόμου.

Οι επισκέπτες /χρήστες / πελάτες οφείλουν, να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους.

Μόνη η ανάρτηση όρων στην παρούσα ιστοσελίδα και σε κάθε άλλο σημείο του ιστότοπoυ, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των πελατών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους.

Η χρήση του παρόντος ιστότοπoυ και των παρεχόμενων εν αυτό υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον πελάτη των προϋπαρχόντων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Επιχείρηση.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των όρων (χρήσης – λειτουργίας του ιστότοπoυ και συναλλαγών), δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των όρων (χρήσης – λειτουργίας του ιστότοπoυ και  των συναλλαγών) καλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστότοπoυ.

Ο ιστότοπος Λέοντες Ορθοδοξίας διατηρεί το δικαίωμα, να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού χώρου ή  και των σε αυτόν παρεχόμενων υπηρεσιών, για λόγους συντήρησης, βελτίωσης κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που αντλούν πελάτες και τρίτοι φορείς από το νόμο ή από σύμβαση με την Επιχείρηση.

Όλοι οι όροι (χρήσης και λειτουργίας του ιστότοπoυ και συναλλαγών) είναι ουσιώδεις.

Η παραβίαση με οποιονδήποτε τρόπο, των όρων, από τον επισκέπτη / πελάτη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του πελάτη προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της εταιρίας ή τρίτου από την παράνομη στους όρους αυτούς συμπεριφορά του πελάτη.

Η εταιρία σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών, δύναται, να απαγορεύσει στον πελάτη την πρόσβαση στον δικτυακό της τόπο και τις υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει τον λογαριασμό του πελάτη και τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει ο πελάτης στον παρόντα δικτυακό τόπο και να ασκεί όλα τα δικαιώματα, που της παρέχει ο νόμος.

Η ανάρτηση από τον ιστότοπο Λέοντες Ορθοδοξίας των όρων (χρήσης – λειτουργίας του ιστότοπoυ και  των συναλλαγών) και το περιεχόμενό τους δεν δύναται, να θεμελιώσει ευθύνη της εταιρίας ευρύτερη της εκ του νόμου προβλεπομένης.

Ενδεικτικά:

Οι επισκέπτες υποχρεούνται, να μην χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, την ηλεκτρονική αλληλογραφία του ιστότοπoυ, τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ιστότοπoυ, τις φόρμες καταχώρισης στοιχείων και εγγραφής πελατών, τους χώρους συζήτησης (chat rooms) και τα fora (forums) ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή λογαριασμούς της Onesmart Promotion στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook, twitter, instagram, youtube κλπ για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή / και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό.

Το κοινοποιούμενο περιεχόμενο απαγορεύεται, ακόμη, να παροτρύνει προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος (αρθρ. 186 Π.Κ.), να συνιστά το ίδιο ή η κοινοποίησή του μέσω του παρόντος ιστότοπoυ, ποινικά κολάσιμη πράξη, να εκφράζει διακρίσεις, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, να προσβάλει Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει.

Οι επισκέπτες, εξάλλου, απαγορεύεται να κοινοποιούν κατά τα ανωτέρω διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου και διαγωνισμούς, προσωπικά δεδομένα, ευαίσθητα ή μη, τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρία ή τους συνεργάτες της, «spam messages», ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, προστατευόμενα από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργα και δεδομένα.

Περαιτέρω συνιστάται στους χρήστες του ιστότοπoυ να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση κατά την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους χρήστες στον παρόντα δικτυακό τόπο, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Η τήρηση των ως άνω κανόνων συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Διαδικτύου.

Περιορισμένη άδεια

Ο ιστότοπος Λέοντες Ορθοδοξίας , υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της.

Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις, που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε, να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγεται ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της Onesmart Promotion ΚΟΙΝΣΕΠ και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ©  Onesmart Promotion Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων. Κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα TM, SM ή © είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Περιορισμός Ευθύνης

Ο ιστότοπος Λέοντες Ορθοδοξίας, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του ιστότοπου και τους όρους (χρήσης & λειτουργίας ιστότοπoυ και συναλλαγών) καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε, να επικοινωνήσετε με την φόρμα επικοινωνίας.

Back to top button