ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΕΙς ΔΙΑΦΟΡΟΥς ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟΝ

Ποίημα Μητροπολίτου Εδέσσης  κ. Ιωήλ

     Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο δι’ ημάς ενανθρωπήσας, ίνα ιάσης το μέγα τραύμα τον άνθρωπον, και μη καταφρονήσας  τους ανιάτως  νοσήσαντας  δέκα λεπρούς, αλλά τη σωστική χάριτί σου καθαρίσας αυτούς. Ο  διελθών ως Θεάνθρωπος  τας ημέρας της επί γης παρουσίας σου ευεργετών και ιώμενος πάντας  τους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετήσας και αποκαταστήσας  υγιαίνοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτηκότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατ’ άμφω, ήγουν εν τη σαρκί  και τω νοί, πρόσδεξαι ευμενώς την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη  δυνάμει σου, τον  φονευτήν ιόν  τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον  εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας.

Και  ει μεν δια τας πολλάς  αμαρτίας ημών, επίτρεψας τον πειρασμόν τούτον, ικετεύομεν σοι ως ελεήμον, ίνα άρης αυτόν αφ΄ημών και από πάσης της οικουμένης. Ει δε δια δοκιμασίαν της πίστεως ωκονόμησας την επικράτησιν αυτού, παύσον τον τάραχον  των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Ει δε υπό της κακουργίας του αντικειμένου, ή και αμελείας των επιπολαίων ανθρώπων ούτος διεδόθη, θραύσον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος.

Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γήρατι όντας, και εκ του επαράτου ιού θεράπευσον, και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρισαι ημίν,  υγείαν άνεσιν και πλατυσμόν, πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν.

ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη όλα όσα θα μου φέρει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να παραδοθώ ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά Σου. Στην κάθε ώρα αυτής της ημέρας φώτιζέ με και δυνάμωνέ για το κάθε τι.

Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω στο διάστημα της ημέρας αυτής, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από το άγιο Θέλημά σου.

Καθοδήγησε τις σκέψεις μου και τα συναισθήματά μου σε όλα τα έργα μου και τα λόγια μου. Σ’ όλες τις απρόοπτες περιστάσεις μη με αφήσεις να ξεχάσω ότι τα πάντα προέρχονται από εσένα.

Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε κάθε μέλος της οικογένειάς μου με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μη συγχύσω και στενοχωρήσω κανένα.

Κύριε, δός μου την δύναμη να υποφέρω τον κόπο και όλα τα γεγονότα της ημέρας αυτής, καθοδήγησε την θέλησή μου και δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ

Κύριε Θεέ, Βασιλεύ Μέγα, Άναρχε και Ατελεύτητε, εξαπόστειλλον Σον Αρχάγγελον Μιχαήλ επί τους δούλους σου, ίνα ρύση ημάς ορατών και αοράτων εχθρών.

Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, δος ειρήνην και ευημερία τοις δούλοις Κυρίου.

Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, των δαιμόνων μαχητά, πολέμησον τους εχθρούς τους πολεμούντας ημάς και ποίησον αυτούς ώσπερ αμνούς και απόστρεψον αυτούς ως ο άνεμος την κόνιν.

Ώ Μέγα Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ! Πρώτε των εξαπτερύγων, Χερουβείμ και Σεραφείμ και πάντων των Αγίων, γενού προστάτης και βοηθός εν ταις θλίψεσι και ταις στενοχωρίαις ημών, εν τη ερήμω, εις τας οδούς , εις τους ποταμούς και εν τη θαλάσση γενού ημίν γαλήνιος λιμήν.

Σώσον ημάς Αρχάγγελε Κυρίου, από των πονηριών του διαβόλου, όταν ακούσης ημάς τους αμαρτωλούς καλούντας το ονομά σου το Άγιον. Γενού ημών βοηθός ταχύς και ρύστης των πολυπλόκων  παγίδων εκείνου του μισικάλου  και ανθρωποκτόνου σατάν.

Ώ Μέγα Αρχάγγελε Μιχαήλ! Βοήθει και σώσων  ημάς από σεισμού,  πλημμύρας και πυρός, από ορατών και αοράτων εχθρών, από αιφνιδίου θανάτου και παντός κακού. Παράλαβε δε την αθάνατον ψυχήν ημών εν τω καιρώ της εξόδου αυτής εκ του σώματος και οδήγησον αυτήν ασφαλή  εις τας χείρας του ποιήσαντος αυτήν Κυρίου και Θεού ημών. Αμήν.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο σημειωθήτω εφ ημάς το φώς του προσώπου σου, ίνα εν αυτώ οψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της παναχράντου σου μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο Θεός ο αιώνιος, το άναρχον και αΐδιον φώς, ο πάσης κτίσεως Δημιουργός, η του ελέους πηγή, το της αγαθότητος πέλαγος και της φιλανθρωπίας ανεξιχνίαστος άβυσσος, επίφανον εφ ημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Λάμψον εν ταις καρδίες ημών, νοητέ Ήλιε της δικαιοσύνης, και της σης ευφροσύνης τας ψυχάς ήμων πλήρωσον και δίδαξον ημάς τα σα μελετά αεί και φθέγγεσθαι κρίματα, και εξομολογείσθαι σοι διηνεκώς τω ημετέρω Δεσπότη και ευεργέτη.

Τα των χειρών ημών έργα προς το σον κατεύθυνον θέλημα και πράττειν ημάς τα σοι ευάρεστα και φίλα ευόδωσον ίνα και δια των αναξίων ημών δοξάζηται  το πανάγιον όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της μιάς Θεότητος τε και Βασιλείας ή πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τους αιώνας. Αμήν.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

   Χριστέ μου,

    Εσύ είσαι η χαρά της ζωής μου. Εσύ είσαι η καταφυγή μου στα προβλήματά μου. Εσύ είσαι η αναψυχή μου στις θλίψεις μου. Εσύ είσαι η ουράνια ικανοποίηση των αναγκών μου. Εσύ είσαι η υγεία και η ανάρρωση στις ασθένειές μου. Εσύ είσαι το χέρι που με σηκώνει από τις πτώσεις μου. Εσύ είσαι η καθημερινή αναπνοή μου. Πως μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα; Πως μπορώ να είμαι ευτυχής χωρίς το θεϊκό Σου χάδι; Πως μπορώ να νιώθω υγιής χωρίς τη θέλησή Σου.

Γλυκύτατε Ιησού μου, μη με εγκαταλείπεις μόνον στις τρικυμίες της ζωής. Και αν εγώ Σε αρνούμαι με τις πράξεις μου και τα λόγια μου, Εσύ παράβλεψε το και η μακροθυμία Σου ας με αγκαλιάσει.

Χριστέ μου, Σε αγαπώ, αλλά και Σε πικραίνω. Διόρθωσέ με και μην με αφήσεις να απολεσθώ στο χάος. Φώτιζε με  μέ το σωτήριο φώς Σου! Διώξε μακριά μου το σκοτάδι των πειρασμών, των ασθενειών, των λυπηρών και των πτώσεων. Φώτιζε τα παιδιά μας, για να ακολουθούν το δρόμο των εντολών Σου.

Ναι, Κύριε, άκουσε την προσευχή μου και έλα να κατασκηνώσεις μέσα μου, για να νοιώθω πάντοτε δυνατός στη ζωή μου. Σ’ αγαπώ, Χριστέ μου! Κάνε με να το δείχνω καθημερινά με την συμπεριφορά μου και δυνάμωνέ με στην πίστη. Γλυκύτατε Ιησού μου, ελέησέ με και σώσε με.

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

 

 

Αναγιγνωσκομένη εν πάση θλίψει, ανάγκη και περιστάσει

ενώπιον της ιεράς αυτού εικόνας.

Σπυρίδων Οσιώτατε, Σημειοφόρε και Θαυματουργέ, Πάτερ ημών προσφιλέστατε. Αστήρ τηλαυγέστατε του νοητού στερεώματος, ο φωτίζων και καταυγάζων πάσαν την υφήλιον τοις λόγοις, τοις έργοις και τοις θαυμασίοις σου. Οσίων και Ιεραρχών ακροθίνιον και εκκλησίας τιμή και δόξα. Ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων και των την σην πρεσβείαν και βοήθειαν επικαλουμένων. Ο την πόλιν της Κισάμου ποικιλοτρόπως και εξαιρέτως πολλάκις ευεργετήσας και διασώσας εκ παντοίων συμφορών και κινδύνων, πλουτίσας δε ταύτην πνευματικώς δια της του Σου εκ της δεξιάς χειρός ιερού λειψάνου παρουσίας. Ο δείξας αέναον συμπάθειαν και πολλήν αγάπην επί τους εν αυτή κατοικούντας και ευρισκομένους χριστιανούς, πτωχούς, ταπεινούς, ασθενείς, ενδεείς και ξένους, γενόμενος αυτοίς εύχος ατίμητον, παραμυθία και αναψυχή.

Επάκουσον ημών των νυν δεομένων σου και κατάπεμψον εφ’ ημάς πλουσίως τα ελέη του φιλανθρώπου Θεού και Δεσπότου. Σκέδασον ημών την πληθύν των παθών και νέκρωσον τα αμαρτωλά σκιρτήματα της σαρκός των πιστώς επικαλουμένων σε. Θεράπευσον ημών Πάτερ τας ζοφεράς αλγηδόνας και ίασε τας κατωδύνους και ανιάτους νόσους πάντων των εκθύμως τιμώντων σε. Πλήρωσον τα δίκαια αιτήματα των ανευφημούντων σε και αιτουμένων της σης βοηθείας και χάριτος.

Δείξον ημίν την οδόν της σωτηρίας και φώτισον τας οδούς του βίου της νεολαίας ημών και πάντων των εν σκότει και σκιά απογνώσεως καθημένων. Ευλόγει και αγίαζε τους πιστώς σοι προσφεύγοντας και μη παύσει Κυρίου δεόμενος υπέρ των τιμώντων και ευφημούντων την σεβάσμιον μνήμην σου και τα υπέρ φύσιν και λόγον σα κατορθώματα.

Ναι θαυματόβρυτε Πάτερ, ο πολλήν χάριν ευρών παρά του δωρεοδότου Θεού, μείνε ακλινής παραστάτης εν τοις καθ’ ημέραν λυπηροίς και ανάγκες του λαού σου και δώρισαι υμίν υγίειαν και δύναμιν θριαμβεύσαι τον δεινόν και αρχαίον πολεμήτορα διαλύων ταχέως τας μηχανάς και πανουργίας του. Απέλασον αφ’ ημών και από της πόλεως ημών πειρασμούς και θλίψεις και στενώσεις του βίου και εξάγαγε ευχαίς σου εις αναψυχήν πάντας τους εορτάζοντας πίστει και πόθω την θείαν μνήμην σου και ευλαβώς προσκυνούντας την ιεράν σου Εικόνα και το εκ της δεξιάς Αγίας χειρός σου χαριτόβρυτον Λείψανον. Αξίωσον πάντας ημάς, εν ενί στόματι και μια καρδία, αινείν και δοξάζειν τον εν τριάδι δοξάσαντά σε Άναρχον και ατελεύτητον Θεόν, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΒΑΣΚΑΝΙΑΝ

 

Κύριε ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιώνων, ο Παντοκράτωρ και Παντοδύναμος, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων μόνω τω βούλεσθαι ο την επταπλάσιον κάμινον και την φλόγαν την εν Βαβυλώνι εις δρόσον μεταβαλών και τους Αγίους σου τρείς Παίδας σώους διαφυλάξας ο ιατρός και θεραπευτής των ψυχών ημών, η ασφάλεια των σε ελπιζόντων, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, απόστησον, φυγάδευσον και απέλασον πάσαν διαβολικήν ενέργειαν, πάσαν σατανικήν έφοδον και πάσαν επιβουλήν, περιέργειάν τε πονηράν και βλάβην και οφθαλμών βασκανίαν των κακοποιών και πονηρών ανθρώπων από του δούλου σου….και ή υπό ωραιότητος ή ανδρείας ή ευτυχίας ή ζήλου και φθόνου ή βασκανίας συνέβη, αυτός, φιλάνθρωπε Δέσποτα, έκτεινον την κραταιάν σου χείρα και τον βραχίονά σου τον ισχυρόν και ύψιστον και επισκοπών επισκόπησον το πλάσμα σου τούτο, και κατάπεμψον αυτώ Άγγελον ειρηνικόν, κραταιόν, ψυχής και σώματος φύλακα, ός επιτιμήσει και απελάσει απ’ αυτού πάσαν πονηράν βουλήν, πάσαν φαρμακείαν και βασκανίαν των φθοροποιών και φθονερών ανθρώπων, ίνα υπό σου ο σος ικέτης φρουρούμενος, μετ’ ευχαριστίας ψάλλη σοι « Κύριος εμοί βοηθός και ου φοβηθήσομαι κακά, ότι συ μετ’ εμού ει, ότι συ εί ο Θεός, κραταίωμά μου, ισχυρός εξουσιαστής, άρχων ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος». Ναι Κύριε ο Θεός ημών, φείσαι του πλάσματός σου και σώσον τον δούλον σου από πάσης βλάβης και επηρείας της εκ βασκανίας γινομένης και ανώτερον αυτόν παντός κακού διαφύλαξον, πρεσβείες της υπερευλογημένης, ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, των φωτοειδών Αρχαγγέλων, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΥΛΑΚΑ ΑΓΓΕΛΟ

 

Άγιε Άγγελε, ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν, μηδέ αποστής απ’ εμού δια την ακρασίαν μου. Μη δώης χώραν τω πονηρώ δαίμονι κατακυριεύσαι μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σπεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, όσα σοι έθλιψα πάσας τας ημέρας της ζωής μου, και ει τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σπέπασόν με εν τη παρούση νυκτί και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ίνα μη εν τίνι αμαρτήματι παροργίσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξαι με εν τω φόβω αυτού και άξιον αναδείξαι με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.

ΕΥΧΗ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

 

 

Κύριε, Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο την Αγίαν σου μητέρα τιμιωτέραν αναδείξας πασών των επουρανίων δυνάμεων, αυτός, Πανάγαθε, δια των πρεσβειών αυτής και πάντων σου των αγίων, παρακλήθητι και συγχώρησόν μοι τω αναξίω δούλω σου, ει τι ήμαρτον σήμερον ως άνθρωπος, μάλλον δε ως απάνθρωπος, τα εκούσιά μου πταίσματα και τα ακούσια. Τα εν γνώσει και εν αγνοία, τα εκ συναρπαγής και απροσεξίας και πολλής μου ραθυμίας και αμελείας γεγενημένα. Είτε το όνομά σου το άγιον ώμοσα είτε επιώρκησα ή εβλασφήμησα κατά διάνοιαν ή εν τίνι σε παρώργισα.

Ή έκλεψα, ή εψευσάμην ή φίλος παρέβαλε προς εμέ και παρείδον αυτόν, ή αδελφόν έθλιψα και παρεπίκρανα. Ή ισταμένου μου εν προσευχή και ψαλμωδία, ο νους μου ο πονηρός εις τα πονηρά και βιοτικά περιπόλευσεν, ή παρά το πρέπον ετρύφησα. Ή ευτράπαλα ελάλησα, ή αφρόνως εγέλασα, ή εκενοδόξησα, ή υπερηφανευσάμην, ή κάλλος μάταιον εθεασάμην και υπ’ αυτού εθέλχην τον νούν. Ή τα μη δέοντα εφλυάρησα, ή το ελάττωμα του αδελφού περιειργασάμην και κατέκρινα αυτόν και τα εμαυτού αναρίθμητα ελαττώματα παρεβλεψάμην, είτε της προσευχής μου ημέλησα, είτε άλλο πονηρόν ενενόησα. Ταύτα πάντα και άλλα, άπερ έπραξα και ου μέμνημαι, συγχώρησόν μοι ο Θεός τω αχρείω δούλω σου και ελέησόν με ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν.