Εορτολόγιο

“Άγιος Πλάτων ο Ιερομάρτυρας πρώτος επίσκοπος Εσθονίας και πάντων των εν τη Εσθονία Αγίων Νεομαρτύρων”

Εορτάζει στις 14 Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Ἱερόαθλε Πλάτων τῆς Ἐσθονίας,
τυφεκισμῷ ἐπεράτωσας τὸν βίον.
Δεκάτῃ μηνὸς τετάρτῃ, τὸ ζῆν ἐξεμέτρησε Πλάτων.

Βιογραφία

“Άγιος Πλάτων ο Ιερομάρτυρας πρώτος επίσκοπος Εσθονίας και πάντων των εν τη Εσθονία Αγίων Νεομαρτύρων”Περιόδευσε κηρύσσοντας τον λόγο του Θεού σε όλες τις Ορθόδοξες ενορίες της Εσθονίας. Χειροτονήθηκε Επίσκοπος Εσθονίας στις 31 Δεκεμβρίου του 1917 μ.Χ., επιδεικνύοντας μεγάλη δραστηριότητα και αγώνα για την ανόρθωση των Ορθοδόξων Ενοριών.

Το 1919 μ.Χ. συλλαμβάνεται από το άθεο καθεστώς της Μόσχας και αφού βασανίστηκε, τουφεκίσθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1919 μ.Χ.

Την ίδια ημέρα, επιτελούμε και την μνήμη των υπόλοιπων Νεομαρτύρων Πρεσβυτέρων, Διακόνων και κοσμικών Εσθονών.

Η ασματική ακολουθία του Αγίου Πλάτωνος είναι ποίημα του Μητροπολίτου Εδέσσης Ιωήλ.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τὸν λαμπρὸν Ἱεράρχην, καὶ σεμνὸν ἱερόαθλον, καὶ τῆς Ἐσθονίας ἁπάσης, θεοτίμητον πρόεδρον, τὸν Πλάτωνα τιμῶμεν οἱ πιστοί, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, προσπορεῖται γὰρ δωρήματα τοῖς πιστοῖς, τοῖς πρὸς αὐτὸν κραυγάζουσι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Γόνοι κάλλιστοι τῆς Ἐσθονίας, Ἱερόαθλοι Χριστοῦ γενναῖοι, Ἱερεῖς σὺν Διακόνοις καὶ ἄλλοις τε, ἐν φυλακαῖς καὶ βασάνοις τὸ ὄνομα, ἀνδροπρεπῶς τοῦ Σωτῆρος κηρύξαντες, στέφος ἄφθαρτον, καὶ δόξαν λαμπρὰν εἰλήφατε, ὡς νέοι ἀθληταὶ περιφανέστατοι.

Κοντάκιον
Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἑορτάζει σήμερον, ἡ Ἐσθονία, Ἱεράρχην Πλάτωνα, καὶ σὺν αὐτῷ τοὺς εὐσεβεῖς, καὶ κραταιοὺς Νεομάρτυρας, δι’ ὧν δοξάζει, Χριστὸν τὸν Φιλάνθρωπον.

Μεγαλυνάριον
Τάρτου τῆς εὐάνδρου καὶ τοῦ Ταλλίν, Πλάτων ἀνεδείχθης, ὁ προστάτης καὶ βοηθός, ὅθεν σὲ γεραίρει, ἡ Ἐσθονία πᾶσα, ἣν ταῖς εὐχαῖς σου Πάτερ, ἀεὶ περίσκεπε.

Ὁ Οἶκος
Τῶν Ἐσθονῶν τὰ Ὀρθόδοξα πληρώματα, πρὸς σὲ Ἐπίσκοπε ἅγιε βλέποντες, καὶ ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν, τῆς ἐπὶ γῆς ἀναστροφῆς σου, τὸν θεοφιλῆ ἅγιον βίον σου, τὴν κατὰ Θεὸν καὶ τὴν θύραθεν πλουσίαν γνῶσίν σου, τὰς σωστικὰς διὰ τὰς ἐνορίας τῆς Ἐκκλησίας σου περιοδείας, τὴν ἰσχὺν τῶν λόγων σου, τὴν ἀπτόητον θέλησίν σου, τὸν ἐγκλεισμόν σου ἐν τῇ εἱρκτῇ, τὰ ὀνείδη καὶ τὰ σκώμματα, καὶ τὸν ἐπώδυνον διὰ τυφεκισμοῦ θάνατόν σου, δοξάζουσι τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν, τὸν δόντα τοῖς πιστοῖς ποιμενάρχας ἀξίους, βαστάσαι τὸ ὄνομα Αὐτοῦ, δι’ ὧν ὁ λαὸς δοξάζει, Χριστὸν τὸν Φιλάνθρωπον.

Κάθισμα
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
Κλεινοὶ Νεομάρτυρες, τῆς Ἐσθονίας λιταῖς, μὴ παύσητε ἅπαντες, ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Χριστόν, ἀεὶ ἱκετεύοντες, ὅπως ἐκ τῶν παγίδων, τοῦ ἐχθροῦ λυτρωθῶμεν, Πλάτων Ἱερομάρτυς, Πρεσβυτέρων τὸ πλῆθος, Διάκονοι τοῦ Ὑψίστου, καὶ ἄλλοι ἐπίλοιποι.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *
Enter Captcha Here :

Σχετικά άρθρα

Back to top button